Studiestukke

Donderdag, 22 Maart 2018 07:42

Studiestuk: 25 - 31 Maart 2018

Written by Ds Vian Louw

Fokusteks:

Markus 15:1 - 39, 40 - 47      

Ons byeenkoms se Ritme

*      Rus in Psalm 31:9-16

*      Lees die week se fokusteks: Markus 15:1-39, (40-47)

*      Dink ná oor die dag se perspektief.

*      Ander RCL-tekste: Met fokus op “Passie” - Jesaja 50:4 - 9a; Filippense 2:5 - 11; Markus 14:1 - 15:47. Met fokus op “Palm” - Psalm 118:1 - 2, 19 - 29; Markus 11:1 - 11 of Johannes 12:12 - 16;

Saam verder geluister

1.  Stilword en aanbidding

* Kom tot rus vir julle groep se ontmoeting met die Here.

- Fokus julle gedagtes op die hier en teenwoordigheid van die Here.

* Gebruik Psalm 31:8 - 16 vir die openingsgebede. Sluit aan by die verskillende elemente van die psalm.

- Die wil / wens om te jubel en juig oor die Here se troue liefde (8).

- Die erkenning dat die Here ’n veilige staanplek gee te midde van bedreiging in die lewe (9).

- Pleit om genade te midde van ervaring van nood (10). Dink oor julle nood in die lig van die psalm.

- Geloofsbelydenis (15 & 16): Ek vertrou op die Here, my God, in wie se Hande my lewe is.

2. Skriflesing

* Lees Markus 15:1 - 39, 40 - 47.

- In die eerste 14 hoofstukke van die Markus Evangelie het Jesus baie aktief opgetree.

- In hoofstuk 15 word Jesus meer passief voorgestel.

- Nou val die lig sterker op die mense rondom Jesus; hulle wat  Hom verwerp,     veroordeel en kruisig.

- In húlle optrede ontdek ons hoe die mense – ons as mens – die Seun van God verguis het.

* Reflekteer in ’n eerste rondte oor wat julle tref in hierdie Skrifdeel.

3.  Gesprek

* Ons Skrifdeel beskryf die laaste fase van Jesus se aardse lewe voordat Hy aan die kruis sterf.

* Markus 15:2 - 5, 9 - 15 vertel van ’n besondere ontmoeting.

- Pilatus ontmoet die man oor wie hy baie stories gehoor het. Hy's geboei, verneder en aangerand.

- Pilatus se vrae laat mens wonder of hy gedink het Jesus kan hom by die waarheid bring.

- Pilatus weet Jesus is onskuldig, maar die uiteinde van die ontmoeting is in vers 15!

- Is ons nie geneig om ook eerder mense tevrede te wil stel nie?

* Dink ná oor die karakter van die gestuurde kerk wat haar sonde erken en voor God en   mense bely.

- Lees vers 6 - 14 om in die spieël te sien waartoe God se mense neig.

- Dit is ondenkbaar dat mense wat goeie dinge van Jesus beleef het, “kruisig hom!” kon skreeu.

- Markus vertel dat die leier priesters die mense gemanipuleer het.

- Dink na oor hoe maklik manipulasie gebeur in geloofsgemeenskappe. Hoe kan julle dit bestry?

4.  Leer geloofsgewoontes aan:

* Oorweeg die geloofsgewoonte van onbeskaamde eerlikheid voor God.

- Om in eerlikheid voor God te lewe vra om ook te bely dat ons dikwels doen voor ons dink.

- Markus 15:16 - 20 beskryf die soldate se optrede. Het hulle maar net hulle werk gedoen?

- Dit was dalk 'n situasie wat die ware aard van ons menslike natuur ontbloot het.

* Verootmoediging en skuldbelydenis behoort ’n kern aspek van ons vroomheid te vorm.

- Dit vra om te bely ons is dikwels ontrou aan Christus.

- Volgens Markus 15:40 - 43 het Jesus se manlike dissipels van die toneel verdwyn.

- 'n Klompie vroue staan ver weg en toekyk. Almal is bang, verward en gebroke. Jesus sterf alleen.

5.  Kerklike Seisoen

* Lydenstyd (Goeie Vrydag die week) herinner aan die aard en omvang van Jesus se lyding op aarde.

6.  Afsluiting

* Lees vers 22-39 met die oog op Goeie Vrydag.  Jesus is vir die sonde van die wêreld gekruisig.

- Maak genoeg tyd om stil te wees en hieraan te dink. Dank God vir Sy liefde.

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom