Studiestukke

Woensdag, 16 Augustus 2017 07:23

Ons Gemeente

Written by Ds Vian Louw

SKRIFLESING:  Hand. 2:42-47;         Heb. 10:19-25;      Ef. 5:19,20;         Kol. 3:16,17.

 1.1 Aantekeninge by die Skrifgedeelte:

Hand. 2:42-47... ‘n Beskrywing van die gemeentelike lewe van die eerste gemeente, hulle toewyding aan mekaar en die Here en hoe die Here in Sy genade Sy werk onder die gelowiges in Jerusalem geseën het.

Heb. 10:19-25... Die brief is geskryf vir mense wat glo, maar wat as gevolg van omstandighede sukkel om te bly glo.  Die skrywer bemoedig en troos sy lesers deur hulle te wys op die inhoud van die geloof: Jesus Christus, die groot Hoëpriester. Hy beklemtoon ook die belangrikheid daarvan dat gelowiges (die gemeente) na mekaar sal omsien.  Gelowiges moet mekaar inspireer, motiveer en aanmoedig op die pad van geloof.

Ef. 5:19,20; Kol. 3:16,17... Albei gedeeltes handel oor die belangrikheid daarvan om onder mekaar te sing…

 1.2 Vrae vir Groepsgesprek:

1.2.1 In Hand. 2:42-47 lees ons van die eerste gelowiges se volharding (in die leer van die apostels; deur gereeld bymekaar te kom om die gemeenskap van gelowiges, hulle Familie-wees, te beoefen. Veral ook om die nagmaal te gebruik, as gemeente in eenvoud saam te eet en God te prys), eerbied vir God (hulle is met diep ontsag vervul), hulle blydskap (blydskap oor die sekerheid van die Here se teenwoordigheid, oor die verlossing, oor die werking van die Heilige Gees, oor die gebondenheid aan mekaar), dat hulle in gebed volhard het, hulle eensgesindheid (hulle liefde vir die Here en vir mekaar het hulle in ‘n hegte familie-eenheid saamgesnoer; hulle het nie nagelaat om bymekaar te kom, mekaar se laste te dra en mekaar te dien nie) en hulle mede- deelsaamheid (die vrywillige bereidheid om hulle besittings met mekaar te deel sodat elkeen genoeg gehad het om van te leef).

  •  Bespreek die belangrikheid van elkeen van hierdie punte vir die gemeentelike lewe – volharding, eerbied vir God, blydskap, gebed, eensgesindheid, mededeelsaamheid, asook die gebruik van die Nagmaal en deur saam te eet...
  • Waarin, dink jy, kan/behoort ons in NG Stilbaai te groei?
  • Waarop, sou jy sê, mis iemand uit wat sê: Ek het die gemeente nie nodig nie?
  • Verduidelik hoe jy vers 47b,c verstaan.
  • In die lig daarvan dat die Here elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg het, is die vraag: Waaraan kan dit toegeskryf word dat die NG Kerk al kleiner word?

 1.2.2 Lees Heb. 10:19-25 (verse 24,25)...

  • Die skrywer vra in vers 24: “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” (Laat ons noukeurig op mekaar let om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade; Laat ons voortdurend aan mekaar aandag gee...) (In Engels: “Let us be concerned for one another.”) Wat vra hierdie oproep van jou?

 Prof. Dirkie Smit skryf dat dit so hoort dat kerkgang ‘n gewoonte is. Dit is reg dat ‘n gesin, pa, ma en kinders Sondae opstaan, gereed maak en opgaan na die gemeentelike samekoms. En saans, as die kinders en huislike reëlings dit toelaat, dat almal weer saam na die diens sal kom. Dan sê hy ‘n belangrike ding: “As daar iets gebrekkigs is in die diens, as dit koud is, onspontaan, wat ook al, gaan praat dit uit, werk daaraan en verander indien nodig, maar moenie wegbly nie, sê Hebreërs.” Noem ten minste drie redes waarom jy die samekomste van die gemeente bywoon?

Die plek van die gelowige is in die gemeenskap van gelowiges. Wat kan prakties gedoen word om kerklos en onaktiewe lidmate aan te spoor om wel samekomste van die gemeente by te woon?

 1.2.3 Lees Ef. 5:19,20; Kol. 3:16,17...

Dawid het in Ps. 22:4 gesê: “God woon in die lof van mense.”  Hoe voel jy oor lofsang in die erediens? Watter lied(ere) is jou gunsteling(e)?

  Sang in die erediens het ‘n drievoudige betekenis: Die verheerliking van God; ‘n Belydenis wat mekaar opbou, versterk en vermaan; Die verkondiging van die evangelie teenoor mekaar en diegene wat nog buite staan.. Bespreek elkeen van hierdie betekenisse.

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom